Valikko Sulje

Kohti ympäristöystävällisempiä ratkaisuja

Yhteiskuntaa kuvaava piirros. Lukee ylhäällä Kiinko..

Työpaikoilla on lukemattomia mahdollisuuksia edistää kestävää kehitystä ja tehdä ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Näin myös Kiinkossa. Tämä on ilmennyt konkreettisesti, kun olemme sitoutuneet WWF:n ympäristöjärjestelmä Green Office mukaiseen toimintaan. Alun perin toimistoille tarkoitettu ohjelma sopii hyvin myös oppilaitosmaailmaan, koska sekin on ympäristönä toimistomainen tietokoneineen, tulosteineen ja monine hybridiopetukseen tarvittavine laitteineen. Voimme vaikuttaa paljonkin siihen, miten kulutamme, kierrätämme ja hankimme uusia tuotteita ja laitteita.

Papereiden ja tulosteiden käyttö on vähentynyt selvästi työteon ja opiskelun siirryttyä enemmän verkon välityksellä tapahtuvaksi. Koulutusten etä- ja hybriditoteutukset ovat hyvänä esimerkkinä myös matkustustarpeen ja liikenteen päästöjen vähentämisestä. Samalla lisääntynyt valinnanvapaus on tuonut kuitenkin tarpeen huomioida osallistujien ilmoitukset paikan päälle tulosta. Sopivan kokoisten tilojen ja mahdollisien tarjoilujen arvioimiselle tämä on välttämätöntä ja aivan kaikille peruutusten ympäristövaikutukset ruokahävikkinä eivät tule mieleen. Tähän tarvitsemme tehokasta viestintää.

Osana arjen koulutustoimintaa

Kestävän kehityksen toimet eivät rajoitu pelkästään energian säästämiseen tai ruokahävikin vähentämiseen. Ympäristöasioiden tulee näkyä kaikkialla oppilaitoksen arjessa. Tämän vuoksi Kiinkon strategiset toimet kestävän kehityksen edistämiseksi linkitetäänkin osaksi oppilaitoksemme toimintajärjestelmää ja laadun kehittämistä. Näin ne tulevat osaksi toimintamme suunnittelua, organisointia, arviointia ja kehittämistä.

Vaikka Kiinkon koulutustoiminnan suoria, ylläpitotoiminnoista aiheutuvia ympäristövaikutuksia ei voida pitää yhtä merkittävinä kuin osaamisen kehittämisen kautta syntyviä epäsuoria myönteisiä vaikutuksia, niilläkin on selkeä vaikutus. Oppilaitoksen vastuullisuus- ja ympäristöasioiden huomioimisen merkitys näkyy Kiinkon imagon ja brändin kehittämiseen vaikuttamisessa.

Alan koulutusten, seminaarien ja muiden tilaisuuksien aiheina kestävät ja energiatehokkaat ratkaisut ovat olleet läsnä jo vuosia. Jatkuvasti kehittyvien uusien toimintatapojen ja oivallusten myötä tarjonta laajenee edelleen. Vastuullisuus on mukana niin tilaisuuksien suunnittelussa kuin toteutuksissa ja se välittyy osallistujille myös kouluttajien asenteista.

Samalla sen vaikutukset ulottuvat koko oppilaitoksen toimintakulttuuriin nivoutuen myös yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin. Se viestii sidosryhmille vastuullisesta

asenteesta ja turvaa osaltaan oppilaitoksen toiminnan jatkuvuutta.

Kiinteistöalan merkitys

Selittäviä tekijöitä vastuullisuusasioiden tärkeydestä kiinteistö- ja rakennustoimialalla ja sen myötä alan ammatillisessa täydennyskoulutuksessa on monia. Alan merkitys ympäristötavoitteiden saavuttamisessa on erittäin suuri, johtuen rakennetun ympäristön aiheuttamien vaikutusten merkittävästä koosta ja seurauksista. Rakentamiseen ja rakennuksissa käytettävän energian osuus energian loppukäytöstä on huomattava ja osuus kasvihuonekaasupäästöistä vähintään yhtä merkittävä.

Kiinteistö- ja rakennustoimialan verojalanjälki on suuri, samoin kuin toimialojen välittömät sekä välilliset työllistävyysvaikutukset. Lisäksi ne ovat usein monikansallisia. Kaikki kiinteistöliiketoimintaympäristön toimijat ovatkin erittäin keskeisessä roolissa vastuullisuustyön konkreettisena toteuttajana ja yhdessä luomassa vastuullisuuden arvokulttuuria kiinteistö- ja rakennustoimialalle.

Yhteiskuntaa kuvaava piirros. Lu

Esimerkkinä toimiminen Green Office

Ollakseen uskottava on oppilaitoksen itse toimittava niin kuin opettaa. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen edellyttää meiltä kaikilta valintojen ja vaihtoehtojen kriittistä tarkastelua. Ympäristövastuullisesti pyrimme huomioimaan arkitoiminnoissa kaikkia Green Officen teemojen mukaista toimintaa keskittyen erityisesti kolmeen teemaan, joita ovat viestintä ja henkilöstön sitouttaminen sekä materiaalien käyttö ja hankinnat.

Ruokailua ja ylläpitotoimintoja koskeviin päätöksiin emme voi Kiinkossa aina vaikuttaa suoraan. Selvitämme kuitenkin kestävien ratkaisujen mahdollisuutta yhteistyössä omistajien, palvelujen tuottajien ja tarjoavien kanssa. Liikkumisen osalta Kiinko sijainti raideliikenteen varrella on erittäin hyvä. Kierrätystä varten keräämme toimistopaperin, pahvin, ja biojätteet. Lisäksi meillä on kierrätysastiat toimiston SER- jätteille, sähkölaitteille, paristoille ja lampuille.

Oppilaitoksen henkilöstöä osallistamme eri tavoin. Sillä pyrimme luomaan edellytyksiä omakohtaiselle vastuunotolle, kestävien toimintatapojen tavoittelulle sekä oman toiminnan merkityksen ja vaikutusten ymmärtämiselle. Keskeisenä tekijänä on osaamisen kehittäminen.

VASKI-hankkeen myötä osaamista

Kiinko sai Green Office serfikaatin viime vuonna Helsingin Malmin tiloihin ja olemme laajentamassa toimintaa käsittämään myös Helsingin keskustan tiloihimme. Kehitystyön pyörteissä olemme huomanneet, että tarvitsemme aktiivisen viestinnän lisäksi myös uusia keinoja parantaa vastuullisuus- ja ympäristöasioiden huomioimista. VASKI-hankkeessa mukana olo on meille tervetullut mahdollisuus syventää osaamista. Koska vastuullisuustyössä monet asiat vaikuttavat toisiinsa, verkostomainen toiminta on tärkeää. Verkostoituminen muiden ammatillisten oppilaitosten sitäkin oleellisempaa.

Koulutuksissamme painopiste on kiinteistö- ja rakentamisalan vastuullisuusasioissa mutta oppilaitoksen näkökulmasta oppimisen ja opetuksen lainalaisuudet ovat samoja lähes kaikessa ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Olemme kiinnostuneita kehittämään oppimisympäristöjä, jotka tukevat kestävän tulevaisuuden osaamisen synnyttämistä. Sen lisäksi, että mietimme minkälaisella osaamisella varustettuja ammattilaisia koulutamme työelämään, meidän on hyvä pohtia myös siitä, miten me sen teemme.

Tällä hetkellä resurssi- ja osaamisvajetta on etenkin pk -yrityksissä. Yritysten osaamista tulisikin kehittää koulutusten, yhteistyön ja verkostoitumisen kautta sekä pyrkiä parantamaan yritysten prosesseja ja toiminnanohjausta, sillä vastuullisuustyö ei ole ainoastaan projekti, vaan jatkuva prosessi, jossa tulisi nähdä myös jatkuvan parantamisen periaatteet.

Ihmisiä luentosalissa.

Kirjoittaja on Virpi Slotte Kiinkon kehityspäällikkö