Valikko Sulje

Kestävyystiekartan rakentaminen käynnistyi Delfoi-kyselyllä ja arvokeskustelulla

Huhtikuun alussa järjestetty Ammatillinen koulutus kestävän tulevaisuuden tekijänä -webinaari kokosi yli 120 VASKI-hankkeen verkoston jäsentä keskustelemaan koulutuksen tulevaisuuden arvoista ja tehtävistä. Samalla käynnistyi ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan rakentaminen. Arvokeskustelun kiinnostavinta antia tarjosivat osallistujille tehdyt verkossa toteutetut Delfoi-kyselyt.

Ammatillisen osaamisen laajentaminen tärkeää

Vastaajat pitivät tärkeänä ammatillisen osaamisen laajentamista tämän vuosikymmen aikana työelämä- ja talousvetoisesta osaamisesta sivistykseen, joka luo opiskelijoille valmiuksia ihmisenä kasvamiseen sekä työelämän ja yhteiskunnan uudistamiseen kestäväksi.  ”Ammatillinen ekososiaalinen sivistys muodostuu vastuullisesta osaamisesta ja ylpeydestä tehdä asioita hyvin ja viisaasti. Työelämän tarpeet ja tavoitteet sekä osaamisen kysyntä eivät katoa vaan muuttuvat myös ekososiaalista sivistystä vaaliviksi”, kommentoi yksi vastaajista osaamisen uudistumista.

Ammatillisten oppilaitosten rooli

Vastaajat uskoivat ammatillisten oppilaitosten roolin vahvistumiseen yhteiskunnan ja työelämän uudistajina. Tämä edellyttää entistä syvempien työelämäkumppanuuksien synnyttämistä ja yhteisen tulevaisuudennäkymän rakentamista työelämän kanssa. Opiskelijoiden toimijuuden vahvistaminen nähtiin tärkeäksi muutoksen tekemisessä.

Kuvassa on esitetty talous kasvuna ja kohtuutena kysymyksen vastaukset. Asia on avattu tekstissä.

Ammatilliseen koulutukseen liittyvät jännitteet

Delfoi-kyselyissä käsiteltiin myös ammatillisen koulutuksen jännitteistä suhdetta talouteen, luontoon ja teknologiaan. Talouden kasvun ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn tavoittelun nähtiin ohjaavan tänä päivänä vahvasti ammatillista koulutusta (kuva 1). Vastaajilla oli kuitenkin voimakas tahtotila vahvistaa tulevaisuudessa arvopohjaa, jossa tavoitellaan kulutuksen vähentämistä ja talouden sopeuttamista luonnon kantokyvyn rajoihin.

Kuva 1. Ammatillisen koulutuksen toimintaa ohjaavat arvot tänään ja vuonna 2030. Käsitys suhteesta talouteen.

 

Kuvassa on esitetty luonto resurssina ja itseisarvona-kysymyksen vastaukset. Asia on avattu tekstissä.

Ammatillisen koulutuksen luontosuhde

Vastaajien mielestä ammatillisen koulutuksen luontosuhdetta ohjaa tänä päivänä luonnon hyödyntäminen ihmisen toiminnan ja talouden resurssina (kuva 2). Vuonna 2030 luontoa hyödynnetään edelleen resurssina. Arvomaailman toivottiin kuitenkin muuttuvan vahvasti siihen suuntaan, että ekosysteemien elinvoimaisuuden turvaaminen nähdään ensisijaisena tavoitteena ihmisen tarpeisiin nähden.

Kuva 2. Ammatillisen koulutuksen toimintaa ohjaavat arvot tänään ja vuonna 2030. Käsitys suhteesta luontoon.

Ammatillisen koulutuksen teknologiasuhde

Ammatillisen koulutuksen suhde teknologiaan nähtiin tänä päivänä ristiriitaisessa valossa. Suurin osa vastaajista koki teknologisoitumisen olevan osin itseisarvoinen pyrkimys. Moni vastaaja kuitenkin näki, ettei teknologisoituminen ja ihmistyövoiman korvaaminen ole vahva koulutusta ohjaava arvo. Erot näkemyksissä saattavat selittyä koulutusalojen erityispiirteillä. Sen sijaan toivottu tulevaisuus vuonna 2030 yhdisti näkemykset: teknologian tulisi olla ihmisen työtä tukeva ja helpottava apu. Työelämän keskiössä tulisi olla työn merkityksellisyyden vahvistaminen ja jokaisen ihmisen potentiaalin esiin saaminen.

Ammatillisen koulutuksen arvot nyt ja vuonna 2030. Sisältö avattu tekstissä.

Ammatillisen koulutuksen tehtävien tulevaisuus

Mielenkiintoinen kyselyn osa oli ammatillisen koulutuksen tehtävien tarkastelu tänään ja vuonna 2030 (kuva 3). Vastaajia pyydettiin valitsemaan 10 annetusta vaihtoehdosta viisi tärkeintä tänä päivänä ammatillisen koulutuksen arkea ohjaavaa tehtävää sekä viisi tärkeintä tehtävää, joiden toivottiin ohjaavan koulutusta vuonna 2030.

Kuva 3. Ammatillisen koulutuksen viisi tärkeintä tehtävää tänään ja vuonna 2030.

Tämän päivän tehtävistä tärkeimmiksi nousivat ammatillisen osaamisen kehittäminen, työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen sekä elinikäisen ja jatkuvan oppimisen tukeminen. Vuoden 2030 toivotut tehtävät loivat näkymän täysin uudistuneeseen ammatilliseen koulutukseen. Viiden tärkeimmän tehtävän listalle olivat nousseet kestävän tulevaisuuden rakentaminen, ekososiaalisen sivistyksen edistäminen ja aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattaminen.

Erkka Laininen, OKKA-säätiö