Valikko Sulje

Kestävä ammattilainen on työpaikan helmi – KEKEpedagogiamalli työkaluna

kaavio mallista
Nainen ja mies katsomassa suurtalouskeittiön tilauslistaa.

Kestävä kehitys on kulkenut mukanani vuosia

Palataan hetkeksi 17 vuotta taakse päin elämässäni. Olin silloin juuri suorittanut ylpeänä kaksoistutkinnon Turun ammatti-instituutissa ja olin tehnyt tutkintoon liittyvän pienen lopputyön ”Kestävä kehitys catering-alalla”. En tiedä, miten löysin aiheeni, koska silloin kestävä kehitys nähtiin lähinnä pienen ihmisryhmän vihreänä ajatteluna. Mutta jo silloin olin varma, että tulevaisuudessa kestävästä kehityksestä tulee valtavirtaa.

“Kipinä oli syntynyt kestävään kehitykseen, ammatilliseen koulutukseen ja sen mahdollisuuksien näkemiseen. Meni vuosia ja maailma muuttui pala palalta. Moni muukin alkoi nähdä kestävän elintavan järkevänä.”

VIRVE rINNOLA, VASTUULLISUUSVIESTINNÄN ASIANTUNTIJA

Pitkä tie johdatti kohti tavoitetta

Tieni ammatillisen koulutuksen kehittämiseen oli kuitenkin pitkä. Sanotaanhan, ettei mihinkään arvokkaaseen paikkaan pääse suorinta tietä. Pitkän polkuni aikana, jokainen tienristeys vahvisti matkaani kohti nykyhetkeä.

Olen työskennellyt vuosia kehittämisasiantuntijana monen kestävän kehityksen teeman alla, olen täydentänyt laajasti osaamistani sekä ammattikorkeakoulussa että yliopistossa. Kestävä kehitys onkin laajassa merkityksessään sitonut kaiken opiskeluni ja työtehtäväni yhteen. Näinä vuosina kiinnostukseni ammatillisen koulutuksen kehittämiseen vain kasvoi ja alkoi olla selvää, että halusin tehdä tulevaisuudessa ammatillisen koulutuksen kehittämistä kestävän kehityksen näkökulmasta.

Opettajaopinnot huipentuivat kehittämistyöhön

Päädyinkin asiantuntijatyöni ohessa paneutumaan vielä pedagogisiin opintoihin, jotta ymmärtäisin syvemmin ammatillista koulutusta ja sen merkitystä yhteiskunnassamme.  Minulle oli päivän selvää, että opiskelujen loppuvaiheen kehittämistyöni aiheena oli ”Kestävä kehitys ammatillisessa koulutuksessa: Metodina tutkiva oppiminen”.

Kehitin pedagogisen mallin hyödyntäen tutkivan oppimisen mallia, jonka toteuttamismetodiksi valitsin Demingin laatuympyrän ja jatkuvan kehittämisen. Kehittämäni pedagoginen malli hyödyntää vahvasti työelämäyhteistyötä, joka on myös intohimoni kohde. Mallin mukainen käytännön opiskeluympäristö on työharjoittelupaikka. KEKEpedagogia-mallini on oivallinen alasta riippumatta ja on käytettävissä sekä ammatillisessa opinnoissa että korkeakouluopinnoissa.

“Malli on sovellettavissa organisaatiotyypistä riippumatta yksityiselle, julkiselle ja kolmannelle sektorille. Jokaisen ammattilaisen on alasta riippumatta ymmärrettävä, että kestävä kehitys on yhä vahvemmin tulevaisuuden työelämäntaito. Ei ole enää tahdosta kiinni, haluaako sen huomioida, vaan se on työnteon välttämättömyys.”

VIRVE rINNOLA, VASTUULLISUUSVIESTINNÄN ASIANTUNTIJA

KEKEpedagogia-mallin tarve

Kehittämistyössäni paneuduin kestävän kehityksen edistämiseen ammattikorkeakouluissa sekä ammattikouluissa, jota varten kehitin pedagogisen mallin (KEKEpedagogia). Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Agenda 2030 kestävän kehityksen ohjelma sisältää 17 päätavoitetta, jotka rakentuvat lukuisista osatavoitteista. Yksi näistä tavoitteista on hyvä koulutus. Suomen hallitus on linjannut, että kestävää kehitystä tulisi edistää koulutuksessa. Näin ollen riippumatta koulutusalasta tai linjasta on tarpeen rakentaa pedagoginen malli, joka tarjoaisi opettajille valmiin mallin, joiden avulla kestävän kehityksen tavoitteet pystytään integroimaan toimivammin opintosuunnitelmaan. Olisi tärkeää tukea kestävän kehityksen periaatteiden muodostumista opiskelijoille sisäsyntyisiksi asioiksi, joita he voivat edistää tulevina työelämän ammattilaisina ja asiantuntijoina. Näin ollen kehitystyöni välillinen tavoite on tuottaa koulutettuja ihmisiä työmarkkinoille, jotka voivat ja haluavat toimia kestävän kehityksen muutosagentteina.

Agenda 2030-ohjelman tavoitteet. Kestävän kehityksen 17 tavoitetta: Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Kehitetyn mallin käyttökelpoisuus

Työni lopputuloksena syntyikin malli, joka on käyttökelpoinen paitsi edellä mainituissa ammatillisessa koulutuksessa niin myös erilaisissa organisaatioissa niin julkisella kuin yksityisellä puolella, kun niissä halutaan pohtia ja kehittää omaa kestävän kehityksen pääomaa ja osaamista. Näin on mahdollista synnyttää oppimisprosessi, jonka tuloksena organisaatio voi olla oppiva organisaatio perehdyttäen henkilökuntaansa kestävän kehityksen osaamiseen ja mahdollisuuksiin.

Tutustu kehittämistyöhöni

Kaipaatko lisätietoa?

Vastaan mielelläni kysymyksiin.

Virve Rinnola

Vastuullisuusviestinnän asiantuntija

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

HTM ja AmO