Valikko Sulje

Kestävä tulevaisuus ammatillisessa koulutuksessa, case Esedu

Kuvakaappaus Esedun vastuullisuus-portfoliosta, https://esedu.fi/tietoa-meista/vastuullisuus/.

Ammatillinen koulutus voi nousta avainasemaan, kun rakennetaan kestävää tulevaisuutta, joka tarkoittaa hyvää elämää nykyisille ja tuleville sukupolville ilman, että ylitämme luonnon kantokyvyn rajat tai aiheutamme epäoikeudenmukaisuutta ja eriarvoisuutta. Kestävä tulevaisuus edellyttää laajoja yhteiskunnallisia muutoksia, jotka kattavat esimerkiksi energiantuotannon, liikenteen, kuluttamisen, ruoan, maa- ja metsätalouden sekä matkustamisen.

Siirryttäessä kestävän tulevaisuuden tavoitteiden mukaisesti toimivaan ammatilliseen koulutukseen, tarvitaan usein kokonaisvaltaista muutosta, jossa tavoitteet koulutuksen kädenjäljen kasvattamiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen läpäisevät koulutuksen järjestäjän kaiken toiminnan. Läpäisevyys koskettaa niin johtamista, toimintaa ja toimintakulttuuria, oppimista ja opetusta, kuin myös työelämäyhteistyötä ja roolia alueen kehittäjänä.

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen ammatillisessa koulutuksessa edellyttää huomioimaan kolme tärkeää näkökulmaa: ekologinen, sosiaalinen/kulttuurinen ja taloudellinen vastuu.

Ekologisuus eli luonnon monimuotoisuuden turvaaminen: Ammatillisessa koulutuksessa vähennetään toiminnan ympäristövaikutuksia ja edistetään luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi annetaan opiskelijoille tietoa ja taitoja, joilla he voivat toimia ekologisesti kestävästi omalla alallaan ja arjessaan.

Sosiaalinen vastuu eettisyyden ja tasa-arvon näkökulmasta: Ammatillisessa koulutuksessa edistetään ihmisoikeuksia, demokratiaa, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Lisäksi annetaan opiskelijoille tietoa ja taitoja, joilla he voivat toimia eettisesti ja tasa-arvoisesti omalla alallaan ja yhteiskunnassa.

Taloudellisuus kestävän kulutuksen näkökulmasta: Ammatillisessa koulutuksessa tuetaan kestävää taloutta, joka ei perustu ylikulutukseen, vaan oikeudenmukaiseen jakamiseen ja kohtuulliseen käyttämiseen. Lisäksi annetaan opiskelijoille tietoa ja taitoja, joilla he voivat toimia taloudellisesti kestävästi omalla alallaan ja kuluttajina.

Kestävä tulevaisuus on meidän kaikkien käsissämme. Ammatillisen koulutuksen toimijoina olemme avainasemassa luomassa uusia ratkaisuja ja innovaatioita, jotka edistävät kestävää kehitystä. Olemme avainasemassa antamassa opiskelijoillemme valmiudet ja osaamisen, joilla he voivat olla mukana muutoksessa ja vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. Ammatillisen koulutuksen toimijoina voimme olla avainasemassa rakentamassa kestävää tulevaisuutta meille kaikille. – Olemmeko valmiita?

Case Esedu

Etelä-Savon ammattiopistossa (Esedu) on tehty jo vuosia työtä kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta, eli olemme matkalla kohti kestävää tulevaisuutta. Esedun arvona on vastuullisuus, joka ohjaa jokaista esedulaista toimimaan sekä ekologisesti, taloudellisesti että sosiaalisesti ja kulttuurillisesti vastuullisesti.

Vaski-hankkeen innoittamana kokosimme viime kesänä erilaisia tekoja ja tunnuslukuja Esedun vastuullisuutta kuvaavaan portfolioon. Portfolion tarkoitus on viestiä sekä esedulaisille että Esedun sidosryhmille, mitä vastuullisuus tarkoittaa Esedussa. Portfolion myötä pyrimme myös kannustamaan esedulaisia uusiin sekä pieniin että suurempiin vastuullisuustekoihin.

Vuonna 2020 käynnistimme koko oppilaitosta koskevan kestävän kehityksen itsearviointiprosessin, jonka tuloksena on käynnistetty mm. alakohtaisia kehittämistoimia. Kevään 2024 aikana tulemme laatimaan oppilaitostasoisen suunnitelman, jonka tavoitteena on vastata kestävän kehityksen OKKA-kriteeristön vaatimuksiin. – Tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että vauhti kiihtyy.

Kirjoittaja: Taisto Hirvonen, laatu- ja vastuullisuuskoordinaattori, Etelä-Savon ammattiopisto