Valikko Sulje

Ilmastovastuullisuutta Hyriassa

Hyria haluaa olla edelläkävijä ilmastoasioissa koko henkilöstön voimin, toteaa Hyrian kestävän kehityksen koordinaattori Juulia Juslin.

Yleisesti ilmastoajattelu tulisi tänä päivänä olla jo osa kansalaistaitoja, joten ”Ilmastovastuullinen toiminta” on koko henkilökunnalle tarpeellinen koulutus, täydentää luonnonvara-alan kouluttaja Sanna Mallén.

Koko henkilökunta koulutetaan ilmastovastuuseen

Osana Hyrian strategian vastuullisuusosuutta koko henkilöstö suorittaa Ilmastovastuullinen toiminta -verkkokurssin. Verkkokurssin suorittaminen on osa työnantajan tarjoamaa ja edellyttämää ilmastovastuullisuuskoulutusta.

Nykyiset työntekijät suorittavat kurssin 31.12.2023 mennessä ja uusilla työntekijöillä kurssi sisältyy perehtymisohjelmaan. Kurssin suorittamisen aloitus porrastettiin niin, että opetus- ja ohjaushenkilöstö aloitti kurssin tekemisen kevään 2023 aikana. Osa henkilöstöstä suoritti kurssin jo syksyn 2022 pilottivaiheessa ja pilotoijiin lukeutuivat myös Hyrian eri koulutusaloille nimetyt ilmastolähettiläät.

Kuva 1: Hyriassa ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta Hyvinkään Uumon maaseutumaisella kampuksella.

Ajatus verkkokurssin suorittamisen mahdollistamisesta henkilöstölle nousi alun perin Hyrian kestävän kehityksen työryhmästä. Pilotointivaiheessa Hyriaan toteutettu kurssi todettiin hyväksi ja ajankohtaiseksi. Johtoryhmän rohkean päätöksen myötä kurssin suorittaminen laajennettiin koko henkilöstölle.

Verkkokurssi oli helppo tehdä ja se on hyvä tapa lisästä kaikkien tekijöiden tietoisuutta ja matalan kynnyksen osallisuutta ilmastovastuullisessa toiminnassa, toteaa matkailu-, ravintola- ja cateringalan kouluttaja ja ilmastolähettiläs Lilja Holster.

Hyvä, että koko henkilöstön tasolla asiaa pidetään esillä ja tärkeänä alasta riippumatta ja läpileikkaavasti, sanoo luonnonvara-alan kouluttaja Sanna Kotiharju ja täydentää, toivottavasti henkilöstö suosittelee/markkinoi/mahdollistaa ilmastovastuullinen toiminta tutkinnon osan suorittamista jatkossa myös opiskelijoille osana ammatillisia opintojaan.

Verkkokurssi on rakennettu Hyriassa monialaisen työryhmän yhteistyönä (ml. luonto- ja ympäristöalan opiskelijan panos) kestävän kehityksen koordinaattorin toimiessa veturina. Kurssi on osa opiskelijoiden ammatillista valinnaista tutkinnon osaa ”Ilmastovastuullinen toiminta”, ja palvelee nyt myös koko henkilöstön kouluttamisessa ilmastovastuullisuuteen. Opiskelijoiden ammatilliseen tutkinnon osaan sisältyy työelämässä oppimista. Työelämäjakson ilmastovastuullinen toiminta luo yrityksille mahdollisuuksia, kun opiskelijat voivat edistää yrityksen ilmastovastuuta selvittämällä tai toteuttamalla ilmastoratkaisuja.

Hyriassa opetamme yhdessä alueen yritysten kanssa tulevaisuuden ammattilaisia. Voimme vastuullisesti toimien vähentää päästöjä ja pienentää hiilijalanjälkeämme, Juslin kannustaa.

Ilmastovastuullisuus teemana koskettaa meitä kaikkia ja on tärkeää, että myös opiskelijamme pohtivat näitä asioita sekä yleisesti että omaan opiskelemaansa alaansa peilaten, täydentää liiketoiminnan kouluttaja ja ilmastolähettiläs Sanna Luotonen.

Pilotit osastoilla syksyllä 2022

Kiinnostuksensa esittäneiden nimettyjen osastojen henkilökunta pilotoi syksyn 2022 aikana Ilmastovastuullinen toiminta -verkkokurssia, mukaan lukien seuraavat osastot: Liiketoiminta, Luonnonvara-ala, Johtaminen ja yrittäjyys, Kampusyhteisöpalvelut sekä Kuntoutus ja valmennuspalveluista Kierrätyskeskus Kerkän henkilöstö.

Myös koulutusalojen nimeämät ilmastolähettiläät suorittivat perehdytyksekseen Ilmastovastuullinen toiminta –verkkokurssin pilotointivaiheessa. He osallistuvat Ilmastovastuun kehitystyöhön kestävän kehityksen koordinaattorin vetämässä työryhmässä ja ohjaavat vuorollaan toteutusta opiskelijoille. Ilmastolähettiläitä on edellä mainittujen osastojen lisäksi myös mm. matkailu-, ravintola- ja cateringalalta, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalta, rakennusalalta, sosiaali- ja terveysalalta sekä yhteisistä tutkinnon osista.

VASKI- Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus –hanke on antanut lisäresurssia henkilöstön osaamisen kehittämiseen ilmasto- ja ympäristöasioissa Hyriassa, jatkaen hiilijalanjälkikartoitusten työtä sekä linkittyen ilmastovastuullisen toiminnan tutkinnon osan valmisteluun ja jalkauttamiseen.

Kuva 2: Oppimisympäristöjä uudistettaessa Hyrian kampuksille on saatu myös mm. aurinkopaneeleja.

Edelläkävijyyttä ilmastoasioissa

Hyrian hiilijalanjälki on kartoitettu ensimmäisenä oppilaitoksena Suomessa jo vuonna 2019. Hiilijalanjälki on pieni, vaikka toiminta on laajaa monella paikkakunnalla. Hyria palvelee osaamisen kartuttamisessa sekä henkilöasiakkaita että työnantajia kattaen vuosittain noin 10 000 opiskelijaa. Eniten päästöjä todettiin syntyvän ostoenergiasta, josta sähkön osuus on suurin. Hyrian hiilijalanjäljen määrittäminen pohjautuu GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standardiin, ja päästölähteet identifioitiin päästöluokista Scope 1-3.

Hyrian hiilijalanjälkikartoitusten tulosten pohjalta asetetuista tavoitteista toimenpiteineen valmistui 2021 sisäinen toimenpideohjelma. Päästöjä vähennetään määrätietoisilla toimenpiteillä: on keskitetty toimintoja, uudistettu oppimisympäristöjä ja koulutettu henkilöstöä.

Lue Aamupostin juttu Hyrian aurinkovoimalasta:

Keke-sertifiointi kehittämisen työkaluna

Kestävyystaidot ovat erityisen hyvin integroituina Hyrian kestävän kehityksen sertifioitujen koulutusalojen opintoihin matkailu-, ravintola- ja cateringalalla, liiketoiminnassa ja luonnonvara-alalla.

Kuva 3: Hyrian liiketoiminnan sekä luonnonvara-alan uusittuja kestävän kehityksen sertifikaatteja juhlistettiin yhdessä alkukesästä 2022.

Matkailu-, ravintola- ja cateringalan sertifikaatin uusiminen on ajankohtaista ja samalla OKKA-säätiön (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö) myöntämä kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden mukainen sertifikaatti laajennetaan koskemaan koko Hyrian palvelualaa. Sertifioitujen alojen koulutustoimintaa on usealla eri Hyrian kampuksella ja tavoitteena on myös sertifioinnin ulottaminen hyriatasoiseksi lähivuosina.

Kirjoittajana Juulia Juslin, kampuskoordinaattori / kestävän kehityksen koordinaattori